"Sách là kho tàng đã và đang cho ta trí tuệ và biến ta thành người có tri thức, học rộng, tài cao". (Khuyết Danh) - "Đọc sách không những để nâng cao trí thức mà còn nâng cao nhân cách" (Dr.Gúerin)